Wpis archiwalny. Ten artykuł został automatycznie zaimportowany z poprzedniej wersji Bestiariusza. Proszę daj nam znać jeżeli coś z nim jest nie tak.

Recenzja gry „Regulamin konkursu”

§1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest portal Bestiariusz.pl.
2. Nagrody zostały ufundowane przez wydawnictwo Techland.
3. Celem Konkursu jest promocja gry „Dead Synchronicity”, jej wydawcy i producenta.
4. Konkurs ma charakter ogólnopolski i trwa od 03.12.2015 do 10.12.2015 godz. 23.59.
5. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
6. W Konkursie nie mogą brać udziału: Fundatorzy i Organizatorzy, jak również ich pracownicy, małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.
7. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz w trakcie trwania Konkursu.
8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

§2
Zasady prowadzenia Konkursu

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:
1.1. Zapoznać się z Regulaminem Konkursu. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z jego akceptacją.
1.2. Polubić Fanpage portalu Bestiariusz.pl w serwisie Facebook.
1.3. Opowiedzieć w komentarzu pod postem konkursowym na stronie lub facebooku na pytanie konkursowe.
2. Spełnienie warunków zawartych w punkcie pierwszym niniejszego paragrafu stanowi Zgłoszenie.
3. Spośród nadesłanych Zgłoszeń Organizator Konkursu wybierze dwa zwycięskie.
4. Nadesłane Zgłoszenia nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.
5. Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w §2 pkt 1 lub §2 pkt 4 nie będą przyjmowane.
6. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

§3
Zasady przyznawania i przekazania Nagród

1. W ramach Konkursu przewidziane są następujące nagrody:
1.1. Egzemplarz pudełkowy gry „Dead Synchronicity: Tommorrow comes today”
2. Zwycięzcom nie przysługuje wymiana Nagrody na ekwiwalent pieniężny.
3. Nagrody zostaną przyznane osobom, które w najciekawszy sposób przedstawią dialog do zadanego obrazka.
4. Na decyzję Organizatorów nie będzie miała wpływu ilość zebranych pod komentarzami „lajków”.
5. O wygranej Zwycięscy Konkursu zostaną powiadomieni w osobnym poście.
6. Nazwiska Zwycięzców zostaną również opublikowane na Fanpage’u portalu Bestiariusz.pl.
7. Zwycięzcy są zobowiązani do przekazania Organizatorom Konkursu danych niezbędnych do przesłania Nagród tj. Imienia, Nazwiska, Adresu na jaki mają zostać przesłane gry, telefonu kontaktowego oraz adresu mailowego.
8. Nieprzekazanie ww. danych w ciągu 24 godzin od momentu skontaktowania się Organizatorów ze Zwycięzcami jest równoznaczne z rezygnacją z wygranej.
9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przesyłki zagubione lub zniszczone przez doręczyciela (pocztę lub kuriera).

§4
Postanowienia końcowe i reklamacje

1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do Reklamacji w trakcie trwania Konkursu i po jego zakończeniu w ciągu 14 dni. Reklamacje dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacje powinny zawierać Imię i Nazwisko reklamującego oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny Reklamacji.
3. Reklamacje powinny być przesyłane na adres gry@bestiariusz.pl. Reklamacje dostarczone w inny sposób nie będą brane pod uwagę.
4. Organizator rozstrzyga Reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
5. Uczestnik składający Reklamacje zostanie poinformowany o decyzji Organizatora mailowo w ciągu 14 dni od dnia napłynięcia Reklamacji.
6. Regulamin Konkursu jest dostępny przez cały czas trwania Konkursu na stronie internetowej Organizatora.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
8. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

Dyskusja