Wielki Konkurs Świąteczny

Prace przyjmowane są do 2 stycznia 2020 roku włącznie pod adresem konkursbestia@o2.pl

Szanowne Bestie, z okazji Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego Roku, pragniemy nie tylko złożyć Wam serdeczne życzenia zdrowia, spokoju ducha, wspaniałych seriali, wciągających gier i pasjonujących książek. Ale mamy nadzieję, że skorzystacie także z naszego drobnego prezentu, jakim jest szansa na wygranie jednej z trzech głównych nagród w naszym świątecznym konkursie albo jednej z nagród pocieszenia.

A żeby dostać szansę na jedną z nagród (poniżej na zdjęciach pula i opis tego, jakie nagrody znajdą się w poszczególnych nagrodach) wystarczy w dowolny sposób zaprezentować (dosłownie) fantastyczne Święta. Gotowe prace proszę podsyłać pod adres konkursbestia@o2.pl wraz z zgodą na przetwarzanie danych osobowych, akceptacją regulaminu i adresem, na który podesłać nagrody (o ile praca zostanie wyróżniona).

I Nagroda: „Zenith”, „Strażnik”, „Król Kier”, „Miasto Snów”, „Okrutna pieśń”, „Kłamczuch”, „Riese”, „Czerwony wariant”, „Ostatni strażnik”, „Harry Potter i Czara Ognia” (ilustrowana), „Harry Potter i komnata tajemnic” (ilustrowana), „Harry Potter i Insygnia Śmierci”, „Harry Potter i Zakon Feniksa”, „Złoty Atlas”, „Cała Orsinia”, „Dobry Omen”, „Blask fantastyczny”, „Równoumagicznienie”, „Pasterska korona”, „Bogowie, honor, Ankh-Morpork”, „Straż! Straż!”, „Piekło pocztowe”, „Stróże”, „Kłamca”, „Definicja strachu”, „Wielki marsz”, „Doktor Sen”, „Śpiące królewny”, „Gdzie śpiewają diabły”, „Droga królów”, „Widelec, wiedźma i smok” i „Małe Licho i anioł z kamienia”.

II Nagroda: „Zenith”, „Strażnik”, „Król Kier”, „Miasto Snów”, „Okrutna pieśń”, „Kłamczuch”, „Riese”, „Czerwony wariant”, „Ostatni strażnik”, „Harry Potter i komnata tajemnic” (ilustrowana), „Atlas Lądów Niebyłych”, „Prawdodziejka”, „Outsaider”, „Buick 8”, „Droga królów”, „Widelec, wiedźma i smok”, „Triskel”.

III Nagroda: „Zenith”, „Strażnik”, „Król Kier”, „Miasto Snów”, „Okrutna pieśń”, „Kłamczuch”, „Riese”, „Czerwony wariant”, „Ostatni strażnik”, „Atlas Nieba”, „Dzikie dziecko miłości”, „Wściekła skóra”, „17 podniebnych koszmarów”, „Smętarz dla zwierzaków”, „Droga królów”, „Widelec, wiedźma i smok”, „Smocza Straż”.

 

Nagrody pocieszenia: Niespodzianki!

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizatorem konkursu (dalej: „Konkurs”) jest portal Bestiariusz.pl zwany dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Konkurs trwa do 2 stycznia 2020 r. (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).
4. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne działające jako konsumenci, które są osobami pełnoletnimi lub są osobami powyżej 13 roku życia a poniżej 18 roku życia, posiadającymi ograniczoną zdolność do czynności prawnych, oraz posiadającymi zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie.
5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej nagrody w Konkursie.
6. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
7. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi nadesłać pracę wykonaną na zadany temat (dalej: „Praca Konkursowa”) i podesłać na adres konkursbestia@o2.pl.
8. Każdy z Uczestników ma prawo zgłosić do Konkursu jedną Pracę Konkursową.
9. Prace Konkursowe nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane.
10. Nadesłanie Pracy Konkursowej jest równoznaczne z deklaracją, że Uczestnik wykonał ją samodzielnie i dysponuje pełnią praw autorskich.
11. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.
12. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.
13. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda.
14. Zwycięzcę wybiera redakcja portalu Bestiariusz.pl i decyzja ta jest ostateczna, a jedyne odwołania mogą dotyczyć złamania punktów 5. oraz 10.
15. Wszyscy Uczestnicy, którym przysługuje Nagroda (dalej: „Laureaci”), zostaną powiadomieni o wygranej do dwóch tygodni po zakończeni konkursu za pomocą stosownej wiadomości e-mail wysłanej na adres wskazany przez Laureata.
16. Nagrody zostaną wysłane Laureatom w formie przesyłki kurierskiej na adres podany w nadesłanej wiadomości e-mail.
17. W przypadku, gdy przesyłka z Nagrodą powróci do Organizatora jako nieodebrana przez Uczestnika (pomimo dwukrotnego awizowania), Uczestnik traci prawo do Nagrody.
18. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres literatura@bestiariusz.pl
19. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
20. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs” oraz zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
21. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję w terminie 14 dni od dnia doręczenia Koordynatorowi.
22. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
23. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu zamieszczenia listy laureatów Konkursu na Stronie Konkursowych oraz w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
24. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
25. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).
26. Uczestnik Konkursu, w momencie nadesłania Pracy Konkursowej, udziela niewyłącznej licencji na publikację Pracy Konkursowej na portalu Kawerna.pl, jednocześnie zachowując pełnię praw autorskich osobistych oraz majątkowych.
27. Każdy Uczestnik, wraz z dokonaniem Zgłoszenia, upoważnia Organizatora – z prawem udzielania dalszych upoważnień – do wykorzystania wszelkich Prac Konkursowych, w szczególności do wprowadzania ich do pamięci komputera lub innego urządzenia, przetwarzania oraz ich publikacji i rozpowszechniania w związku z Konkursem w okresie jego trwania i w ciągu roku po jego zakończeniu.
28. Organizator upoważnia Komisję nadzorującą prawidłowy przebieg Konkursu, do podejmowania decyzji w sprawie wykluczania Uczestników Konkursu jeżeli decyzje te będą niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu oraz wyłonienia najlepszych Prac Konkursowych.
29. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników.
30. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu na portalu Bestiariusz.pl.

Dyskusja